Skriv ut  
 
  Vörå IF :
   Årsmötesdokument
   Kopia av FM 2011
   Allmänt
      Pappersinsamlingen
      Årsmöten
      VIFs Idrottare
   Kontaktuppgifter
   Evenemangskalender
   Reklamplats erbjudan
   Feedback
   Bildgalleri
   Länkar
   Arkiv


 


Suomeksi
In English
Allmänt

Vörå IF grundades den 18.03.1937 Föreningen har under sina 70 verksamhetsår varit en ytterst framgångsrik förening. Detta gäller inom alla verksamhetsinriktningar. Föreningen har under åren fostrat fram många goda idrottsmän och kvinnor som skördat framgångar både nationellt och internationellt och i alla tider haft en bred idrottslig verksamhet.

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som består av tio (10) medlemmar och bildas av sektionernas ordföranden vilka har personliga suppleanter, jämte nödvändigt antal av årsmötet valda medlemmar och suppleanter. Styrelsen väljs vid årsmötet som hålls årligen före utgången av november månad.

Styrelsen utser inom sig ordförande och en viceordförande samt antar sekreterare, kassör och övriga nödiga funktionärer.

För att underlätta förverkligandet av föreningens syfte kan föreningen ha oregistrerade underavdelningar kallade sektioner för olika verksamhetsinriktningar. En sektion består av ordföranden jämte minst sex (6) och högst tio (10) funktionärer, vilka utses av årsmötet. Föreningens styrelse övervakar sektionernas verksamhet.

För att understöda sin verksamhet kan föreningen bedriva insamlingar och kioskverksamhet bl.a. Torg - Grillen i Vörå centrum ägs av föreningen och uthyrs för en fast månadsavgift. Därtill kan föreningen anordna auktioner, basarer och lotterier samt emottaga gåvor och testamenten.

Till föreningen kan ansluta sig enskilda personer, sammanslutningar och stiftelser. Föreningens medlemmar antas av styrelsen.

Föreningen kan utse personer, som verkat på ett förtjänstfullt för föreningen och dess syfte, till hedersmedlemmar vid föreningsmötet på förslag av styrelsen. Ingen medlemsavgift uppbärs av dessa. De medlemsrättigheter som ständiga medlemmar erhållit bevaras.

Medlemsavgiften som uppbärs av medlemmarna besluts av årsmötet.

Föreningen har 693 medlemmar vilka fördelas enligt följande: kvinnor (över 19år) 104, män (över 19år) 153, flickor (under 19år) 247, pojkar (under 19år) 289.

 

Vörå Skidcentrum och Centralidrottsplan.

Den 1 januari 1988 skrevs ett överlåtelse- och skötselavtal mellan Vörå Kommun och Vörå Idrottsförening r.f. över ovannämnda idrottsanläggningar.

Föreningen överlät medels gåvobrev fastigheter, byggnader och samtliga idrottsanläggningar till kommunen. I gengäld ombesörjer kommunen skötsel av ovannämnda idrottsanläggningar på sådant sätt att förutsättningar för bedrivande av idrottsverksamhet finns i framtiden.

Föreningen har förtur gentemot andra föreningar och organisationer gällande användningen av idrottsanläggningarna samt ensamrätt gällande servering och att sälja reklamplatser.

 

  
  Vörå IF | Skidning | Backhoppning | Fotboll | Orientering | Slalom | Friidrott